Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi örgütlenme ve işyeri gezilerine

Elmalı, Finike, Kemer, Korkuteli ve Kumluca’nın ardından bu haftada Alanya’da devam ediyor.

SES Antalya Şube Yönetim Kurulu Alanya ilçesinde bulunan Aile Sağlık Merkezlerini ziyaret ederek sağlık emekçilerinin sorunlarını ve taleplerini  dinledi. Ayrıca “maskeler konuşuyor” kampanyası hakkında da sağlık emekçilerine bilgi verildi.


 Konuya dair Şube Eş Başkanı Kaan Taşer'in açıklama yaptı.

Kendisi de Aile Hekimi olan SES Antalya Şube Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer hem Antalya özelinde hem de Türkiye genelinde Aile sağlığı Merkezlerinde çözüm bekleyen önemli sorunlar olduğunu dile getirdi.

Aile Sağlığı Merkezleri ve Çalışanları Çözüm Bekliyor

Dr. Kaan Taşer “Covid-19 pandemisi, bulaşıcı hastalık ve salgınların toplumun sağlığını ölümcül düzeyde tehdit etmeye devam ettiğini, toplumun sağlığı ve yaşamını tehdit eden salgınlara karşı birinci basamak koruyucu sağlık hizmetinin ne kadar değerli olduğunu hatırlatmış oldu.

Salgınlara karşı yürütülen mücadelede, bulaşın etkili bir şekilde zamanında kırılmasının, toplumu henüz etkilemeden ortadan kaldırılmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunu sağlamak için birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerin, ayrımsız herkese, kolayca ulaşacak, bölge tabanlı, bulaşın kaynağını sınırlandıracak deneyimli, birikimli ve yeterli sayıda sağlık çalışanı ekipleri eliyle, kamunu birinci basamak kurumlarında sunulmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.  Maalesef sağlık bütçesinden koruyucu sağlık hizmetleri için yeterli pay ayrılmamaktadır” dedi.

SES Antalya Şube Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer talep ve önerilerini şu şekilde sıraladı;

“Pandemi sürecinde yaşadığımız en önemli sorunlardan biri hizmet verilen ASM mekânlarımızın, binalarımızın uygunsuzluğu olmuştur. Bu durum hem sağlık çalışanlarının hem de hizmet alan halkın sağlığını oldukça olumsuz etkilemektedir.

 

ASM’ lerin standart projeler dâhilinde, A sınıfı statüsünde, kamu binalarında hizmet vermesi, ortak kullanılacak demirbaş ve tıbbı malzemelerin sağlanması, yenilenmesi, binaların her türlü bakım onarım ihtiyacının zamanında ve tam olarak sağlanmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından bu talebimizin karşılanması amacıyla gerekli yasal düzenlenmelerin ivedilikle yapılmasını, ayrıca depreme karşı bina güvenliği tespit edilmiş veya edilecek olan deprem riskli ASM binalarının güçlendirilmesi, güçlendirilemiyorsa güvenli yerlere taşınmasını acilen talep ediyoruz.

 

Aile Sağlığı Birimlerinin bazılarında aile hekimleri tek başına çalışmakta, başta aşılama, izlem ve salgın kontrol hizmetleri olmak üzere hizmetin bütününde aksamalar olduğu bilinmelidir. Aile hekimlerinin tümü aile sağlığı çalışanları ile birlikte çalışacak şekilde yeterli insan gücü sağlanmalıdır.

 

Pandemi sürecinde yaşadığımız hastalık hallerinde dahi sağlık çalışanlarının ücretleri kesilerek mağdur edilmiştir. ASM çalışanlarına ücretli izin haklarının hiçbir koşulda kısıtlanmamasını, yıllık izinlerin 657 sayılı yasada da yer aldığı gibi ertesi yıla devredilebilmesini, sözleşme feshine neden olacak istirahat izin sürelerini kısıtlayan düzenlemelerin kaldırılmasını, eğitim amaçlı ve idari izinler dâhil kazanılmış evrensel hakların tam olarak yaşama geçirilmesini talep ediyoruz.

 

Pandemi sürecinde onlarca hekim ve sağlık çalışanı mesleklerini yaptıkları sürede Covid-19 nedeniyle yaşamlarını yitirdi, yitirmeye devam etmektedir. Covid-19 meslek hastalığı olarak değerlendirilip, bunun için yasal düzenleme yapılmalıdır.

 

Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına karşı ASM düzeyinde önleyici, caydırıcı tedbirlerin alınmasını, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik yasa tasarısı önerilerimizin eksiksiz olarak hayata geçirilmesini, ASM’ lerin güvenliğinin Sağlık Bakanlık tarafından ivedilikle sağlanmasını, her ASM ye bir güvenlik elemanı kadronun sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

 

SES Antalya Şube Başkanı Dr. Kaan Taşer talepleri için eylemliklerinin de devam ettiğini ifade ederek 22 Ocak Cuma günü bir kere daha taleplerimiz için saat 12.30’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde olacağız. Tüm sağlık emekçilerini haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz dedi.