Skip to main content
logo

29 Ekim 2016 tarihli Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 675 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan üyelerimizin hangi hukuksal yollara başvuracağı ile ilgili bilgilendirme yapma ihtiyacı doğmuştur. Esasen 672 sayılı KHK ile ilgili bilgilendirme 675 sayılı KHK için de geçerlidir.

Gerek Anayasa gerekse de ilgili mevzuat uyarınca KHK’lar kanun hükmünde olduğundan kanun gibi değerlendirilmektedir. Bir kanun hükmünde kararname maddesine dayanılarak doğrudan doğruya isim belirtilmek sureti ile kamu görevinden çıkarılanlar ile ilgili kanun yapıldığı açıktır. Bu durumda;

1- KHK, kanun hükmünde olduğundan ve bu KHK’ya karşı doğrudan doğruya gerçek kişilerin iptal talebi ile Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapamayacaklarından iç hukukta etkili hukuk yolu bulunmaması nedeni ile doğrudan doğruya AİHM’e dava açılabilecektir.

2- AİHM’in, Türkiye’de iç hukuk yollarının tüketilip tüketilmediği ile ilgili tartışma yapma ihtimaline binayen AİHM’e başvurulmadan önce 60 gün içerisinde yani 27 Aralık 2016 tarihine kadar iç hukukta usulen başvurulabilecek yol ise şöyledir. Bakanlar Kurulu kararı ile kamu görevinden çıkarma kararı verildiğinden, bunun aynı zamanda bir idari işlem olması nedeni ile Danıştay’a dava açılacaktır.

3- Davalar için genel merkez ve varsa şube avukatlarına genel vekaletname çıkarılacaktır. Vekaletnamelerin toplu olarak çıkarılması ekonomik bakımdan faydalıdır. Vekaletnameler ile herkes için ayrı ayrı bilgi notları(işe ne zaman başladığı, adli ve idari soruşturma geçirip geçirmediği, sendikal eylem ve etkinliklere katılıp katılmadığı, amirinin veya iş arkadaşının kendisini ihbar edip etmediği, atılması ile ilgili düşündüğü başka sebepler gibi) temin edilip en kısa sürede gönderilmelidir. Davalar genel merkez tarafından açılacaktır. Ayrıca tüm iletişim bilgileri yazılmalıdır.

4- Kamu görevinden çıkarmalar 675 sayılı KHK ile yapıldığından ötürü bu bir tebligat olarak da kabul edilmelidir. Ayrıca, tebliğ beklenmemelidir.

Bu şekilde kamu görevine son verilen üyelerimizin bilmesi gereken en önemli şey hukuksal başvuru yolları haklarının mevcut olduğudur. Bu konuda sendika MYK kararı doğrultusunda gerekli hukuksal yardımlarda bulunulacaktır. Bu kadar açık hukuka aykırı şekilde kamu görevine son vermenin er ya da geç yargıdan veya mücadele ile yeni bir yasayla döneceği kanaatindeyiz. Dayanışma ,mücadele ve sabırla bu süreç atlatılacaktır.

5- Hukuksal yollara başvurmanın yanı sıra kamu görevinden çıkarılan üyelerimizin ekteki örnek dilekçeyi kullanarak itiraz haklarını kullanmalarının önemli olduğunu düşünmekteyiz. Dilekçenin 2 suret halinde düzenlenmesi, Valiliğe verildiğinde evrak tarih ve sayı numarasının alınarak muhafaza edilmesi gerekmektedir. Kanun hükmü ile işlem tesis edildiğinde verilecek bu dilekçenin dava açma süresini kesmesi ile ilgili bir etkisi bulunmadığı kanaatindeyiz. Bu dilekçe hükümetin konuyu yeniden gündeme almasını sağlamaya dönük bir dilekçe olarak algılanmalıdır. Üyelerimiz bu haksızlığa itiraz edecek, aynı zamanda sendikamızda üyelerimiz ile ilgili listeyi düzenleyip gerekçeleri ile birlikte Başbakanlığa itirazda bulunacak ve yapılan yanlışlığın giderilmesini talep edecektir.

6- Kamu görevinden çıkarma kararı ile birlikte lisans veya önlisans diploma ve dolayısıyla ruhsat iptali yoktur. Hekimler, hemşire, ebe ve sağlık memurlarının özel sektörde çalışmasını engelleyecek herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda engelleme yoktur.

7- Kamu görevinden çıkarılanların emeklilik hakları devam etmektedir. Bu konuda engelleyici hüküm yoktur. Emeklilik süresi dolan ve yaşı gelenler başvurur ise emekli olup, emekli aylığı alabileceklerdir. Sadece ikramiye hakları açacakları davayı kazanmaları halinde mümkün olabilecektir.

8- Sendikamızın açtığı ve şube/temsilciliklere bildirdiği dayanışma hesabına bağış yapılması ile ilgili çalışmaların ciddiyetle ele alınması dayanışma bakımından önemlidir.

Avukatlar vekalet bilgileri:

1-Av. Öztürk Türkdoğan

Ankara Barosu

T.C. No: 56014104180

Necatibey Cad. No: 82/4,

Kızılay, Ankara

2- Av. Sevinç Hocaoğuları

Ankara Barosu

T.C.No: 33697605920

Necatibey Cad.No: 82/4

Kızılay, Ankara

…………………………….. VALİLİĞİ’NE

…………………………….’da ……………………. olarak görev yaparken 675 sayılı KHK uyarınca kamu görevimden çıkarıldım.

Bilindiği gibi Olağanüstü Halin darbe girişiminin etkilerinin ortadan kaldırılması amacı ile ilan edildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda OHAL KHK’ları çıkarılmıştır.

Öncelikle belirtmek isterim ki şahsımın FETÖ veya başkaca herhangi bir yasadışı örgüt ile hiçbir şekilde ilişkisi olmayıp başkaca herhangi bir yasa dışı örgüt veya yapılanma ile ilgim veya ilişkim bulunmamaktadır. Ancak buna rağmen büyük bir hata olduğunu düşündüğüm tarzda ismimin bildirildiği ve buna göre de kamu görevinden çıkarıldığım anlaşılmaktadır. Bu işlem yapılırken de disiplin hukuku bakımından şahsımın herhangi bir savunması dahi alınmamıştır.

(Ayrıca başka bütün sebepler yazılabilir, üyelerimiz kendi durumlarını belirtebilirler)

Yapılan yanlışlığın düzeltilerek itirazımın dikkate alınmasını ve yeniden kamu görevime iade edilmem için gereğini arz ederim. …/…/2016

Adı Soyadı

İmza

ADRES: