Skip to main content
logo

4/B Sigorta pirim kesintilerinin iade içi SGK'ya başvuru dilekçesi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU …………. İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…….. tarihinde 657 sayılı kanunun 4/b maddesi uyarınca ……………. Hastanesinde çalışmaya başladım. 15 Ocak 2012 tarihine kadar ek ödemelerimden her ay haksız yere SGK prim kesintisi yapıldı. 15 Ocak 2012 tarihinden sonra, 375 sayılı KHK’nın Ek 9.maddesine göre, sigorta primi kesintisine son verildi.

15 Ocak 2012 tarihinden önceki 375 sayılı KHK’nın Ek 3.maddesi ile bu tarihten sonra yürürlüğe giren 375 sayılı KHK’nın Ek 9.maddesinin aynı düzenlemeyi içermesine rağmen 15 Ocak 2012 tarihine kadar ek ödemelerimden hukuka aykırı şekilde prim kesintisi yapılmıştır. Haksız yere yapılan kesintilerin iadesini talep etmekteyim.

5510 sayılı kanunun 89. Maddesinin 3. Fıkrasına göre “Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigortalılarına veya hak sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verilir. Kanunî faiz, primin Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanır.” İlgili yasa hükmü gereği kesintilerin faiziyle birlikte iadesi gerekmektedir.

4/b li çalışanların ek ödemelerinden yapılan SGK prim kesintisinin geri ödenmesine dair kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmaktadır. Şanlıurfa 1. İş Mahkemesi 2013/4 E, 2014/386 K sayılı ve 05.06.2014 tarihli kararı ile 15 Ocak 2012 tarihinden önce ek ödemesinden sigorta primi kesintisi yapılan kişinin açtığı davayı kabul etmiş ve kesintilerin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar vermiştir. Bu karar Yargıtay 21.Hukuk Dairesinin 2014/14827 E, 2015/13963 K sayılı ve 17.06.2015 tarihli kararı ile onanmış ve böylece kesinleşmiştir.

İlgili yasa hükümleri ve kesinleşen emsal mahkeme kararı çerçevesinde 4/b’li olarak işe başladığım ….. tarihinden 15 Ocak 2012 tarihine kadar ek ödemelerimden haksız yere yapılan SGK prim kesintilerinin hesaplanarak, primlerin haksız alındıkları tarihten itibaren aylık olarak işletilecek yasal faiziyle birlikte tarafıma geri ödenmesini, dava ve diğer haklarım saklı kalmak üzere, talep ederim. …./…../…..

………

………………………… HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ’NE

…….. tarihinde 657 sayılı kanunun 4/b maddesi uyarınca kurumunuz bünyesinde çalışmaya başladım. 15 Ocak 2012 tarihine kadar ek ödemelerimden her ay haksız yere SGK prim kesintisi yapıldı. 15 Ocak 2012 tarihinden sonra, 375 sayılı KHK’nın Ek 9.maddesine göre, sigorta primi kesintisine son verildi.
Yasal yollara başvurarak ek ödemelerimden haksız yere yapılan pirm kesintilerinin iadesini talep edeceğimden kesintinin miktarını öğrenme zaruretim bulunmaktadır.
…… dönemine ait, ek ödemelerimden yapılan kesintileri gösteren bordroların tarafıma verilmesini talep ederim.

………..