Skip to main content
logo

Şubemizin 11 Nisan 2015 tarihinde Kemer Bonedea Hotel’de gerçekleştirdiği

TİS Çalıştayı’na ait rapor ve yapılan TİS Talep Anketi sonuçları

 

22/04/2015Sayı    : 2015 / 68
Konu    : TİS çalıştay raporuSES GENEL MERKEZİNE
                            ANKARA


Şubemizin 11 Nisan 2015 tarihinde Kemer Bonedea Hotel’de gerçekleştirdiği TİS Çalıştayı’na ait rapor ve yapılan TİS Talep Anketi sonuçları aşağıdadır.


Gereğini bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Nazmiye Şahin                                                 Mustafa Kılınç

Şube Sekreteri                                                 Şube Başkanı

SES ANTALYA ŞUBE TİS SÜRECİNE İLİŞKİN FAALİYET VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 yılı TİS sürecine ilişkin Antalya Şube olarak yapılan çalışmalar iki boyutlu olarak planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi Genel Merkezimizin planlama ve çalışmalarını Antalya İlinde hayat geçirmek, bir diğer ayağı da  “çalışanların/üyelerimizin taleplerimizi belirlemesi” doğrultusunda şube faaliyetini yürütmekti.


Bu süreç öncesi 2015 yılı Ocak ayında başlamak üzere Şube Yönetim Kurulu olarak sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının sorunlarını ve güncel taleplerini tespit etmek amacıyla yoğun biçimde işyeri ziyaret ve toplantıları gerçekleştirdik. Bu ziyaretler sonucu sağlık Çalışanlarına yönelik bir Şube Bülteni ile Sosyal Hizmet Çalışanlarına yönelik Şube Bildirisi çıkartılarak tüm işyerlerine dağıttık. Ayrıca Genel Merkezimizce gönderilen 2015 yılı TİS talep Formları yaygın biçimde üye ve çalışanlara doldurtularak anket sonuçlarının derlemesini yaptık.


TİS taleplerimizin belirlenmesi ve ortaklaştırılması yapılan diğer çalışmaların derlenerek Genel Merkezimizce 25-26 Nisan tarihlerinde yapılacak TİS Kurultayında sunulması amacı ile Şube kararı alınarak 11-12 Nisan 2015 tarihinde Kemer İlçesinde 2 gün süren “TİS Taleplerimizi Birlikte Belirliyoruz Çalıştay’ı”  gerçekleştirdik. Tüm ilçe ve işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimizden oluşan 60 kişilik katılımla yapılan Çalıştay’ın ilk günü 4 oturum olarak gerçekleştirilmiştir. İlk 2 oturumda Genel Merkez MYK üyesi Şinasi DURSUN’un katılımı ile “TİS’e Nasıl Hazırlanmalıyız ve TİS Talep İlkelerimiz” konularında sunum ve tartışmaları yapılmıştır. İkinci Oturumlarda “Sağlıkta Taleplerimiz Neler Olmalıdır” konulu sunumu Dr. Metehan AKBULUT, SHÇEK’te Taleplerimiz Neler Olmalıdır” konulu sunumu Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Antalya Şube Başkanı Rıza ELİTOK ile “Dünden Bugüne Sağlık ve Emek Hareketi” konulu sunumu Dr. Okan CİNEMRE sunmuştur.


Bu çalışmalar sonucu TİS sürecinde en temel üç ilke üzerinde ortaklaşılmıştır.


Sağlık ve Sosyal Hizmetin temel insan hakkı ve sosyal devlet ilkesi olduğu, bu hizmetlerin kamu eliyle yürütülmesi,


Tüm özelleştirmelerin durdurulması, kadrolu, güvenceli ve kurallı çalışmanın savunulması,


Bu sürecin Grevli Toplu sözleşmeli sendika talebine dönüştürülmesi,


İktidarın ve Memur SEN!in emek karşıtı yüzünün teşhir edilerek birleşik emek mücadelesi hattının öne çıkartılması,


Bu çalışmalar sonucu Sağlık ve Sosyal Hizmet alanı ve çalışanların somut talepleri ise:
 
1-Sosyal Hizmet çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi:
   Çözüm: Başbakanlık Sosyal Hizmet Tazminatının güncellenerek katsayıya bağlanması. Devlet Personel Kanunda Sosyal Hizmet Kuruluşlarının yatılı bakım hizmeti veren kuruluşlar olduğunun yasanın ilgili maddelerine eklenmesi, iş güçlüğü ve riskli meslekler grubunda yer alması,
2-Bakanlık olunmasından sonra yaşanan mevzuat ve iş tanımlamalarından kaynaklı yaşanılan sorunlar:
   Çözüm: Bakanlık ve ilgili mevzuatlarda görülen eksikler, personel yetersizliği ve artan iş yükü, hizmet felsefesinin ve ilkelerinin standartlaşmaması ve bilimsel olmamasından kaynaklı sorunların sendikamızca bir komisyon aracılığı ile tespitinin yapılarak kamuoyu ve bakanlığa sunulması,
3-Ek ödemelerin emekliliğe yansıması
   Çözüm; doktorlara getirilen iyileştirmenin yanında diğer sağlık  ekiplerinin de iyileştirmeye katılması.
4-Hemşirelerin yardımcı sağlık personeli sıfatında olması.
   Çözüm; Hemşireler yardımcı sağlık personeli kapsamından çıkarılmalı ve doktorlar gibi kendi ünvanları tam olarak verilmeli.
5-Sağlık personellerinin yıpranma payı,
    Çözüm; Diğer mesleklerden daha çok çalışılmasına rağmen görmezden gelinen sağlık çalışanlarının yıpranma payı verilmeli.
6-Emeklilik yaşı
    Çözüm; Türkiye’deki yaşam standartları göz önüne alınarak emeklilik yaşı aşağı çekilmeli

7-Hemşirelik alanında uzamanlaşılamamsı
   Çözüm;  Uzamanlaşma alanlarının açılması, uzmanlaşılan alanda bilgi ve beceriye göre çalıştırılma yapılmalı.

8-Döner Sermayenin adil dağıtılmaması
    Çözüm; Doktorlar dışında diğer sağlık çalışanlarının da sağlık çalışanı olduğu yetkililere öğretilmeli, her çalışanın çalışma koşulları tekrar değerlendirilmeli.

9-Emeklilikte insanca yaşayacak bir ücret alınamaması
    Çözüm; Döner sermayenin maaşlara yansıtılıp emekli olduğumuzda makul bir maaş alınması.
10-Meslek sigortasında çifte standart
    Çözüm; Doktorlara tanınan meslek sigortasının uygulamasındaki çifte standarta son verilmeli tüm sağlık personeli bu haktan yararlanmalı.
11- Maaş yetersizliği
   Çözüm; maaş+döner sermaye aylık ücret olarak kabul edilmeli. Riskli meslek gruplarıyla aynı aylık kazanca tekabül eden bir ücret sağlanması.
12-Personelin branşlara göre görevlendirilmemesi
   Çözüm; Ebe Hemşire Sağlık Memuru vs diğer sağlık personelinin meslek tanımları yapılması ve branşlara göre görevlendirilmesi.
13-Yönetimde liyakat
   Çözüm; yönetici kadronun tarafsızlık ilkesiyle hak eden yönetici vasfına haiz insanlardan seçilmeli. Sendikalara göre konum,kariyer sağlanmasının önüne geçilmesi.
14-Mesai saatlerinin düzensizliği
   Çözüm; Sağlık personellerinin giriş çıkışlarında ki saat farkı ortadan kaldırılması ve mesai saatlerinin eskisi gibi beş saate indirilmesi talep edilmeli
15-Çalışma alanlarındaki güvenlik sorunu
   Çözüm; Sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması için çalışma yapılmalı
16-Ulaşım ve yemek sorunu
   Çözüm; sağlık personellerinin ulaşımları için servis araçları konulması ve yemek ücreti verilmesi için çalışma yapılması

17-Tıbbi sekreterlere lisans tamamlama programı getirilmesi
   Çözüm; TİS taleplerine konulabilir. Fiili mücadele de yürütülebilir.

18-Sosyal tesis yetersizliği
   Çözüm; Diğer kurumlarda olduğu gibi misafirhane gibi olanakların olması için çalışma yapılmalı

19-Geçici görevlendirilmeler
   Çözüm; geçici görevlendirmelerin kaldırılması talep edilmeli.

20-Hizmetli kadrolarının yetersiz olması
   Çözüm; TİS taleplerinde dile getirilebilir

21-Anayasal haklarımız korunsun
   Çözüm; 657 korunması talep edilmeli

22-Herkese eşit sağlık hizmeti verilememesi
   Çözüm; Dil din ırk mezhep vb ayrım yapılmaksızın herkese eşit sağlık hizmeti talep edilmeli

23-Radyoloji teknisyenlerinin acil farkları
   Çözüm ; acilde çalışan diğer personelle aynı olması talep edilmeli.

24-8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  Çözüm; Resmi tatil ilan edilmesi talep edilsin

25-Eş durumu tayinleri
  Çözüm; Boşanma durumunda tayin isteme süresinin kaldırılması talep edilmeli

26-Nöbet muafiyeti
  Çözüm:  2 0 yılını dolduran sağlık çalışanlarının nöbetten muaf tutulması talep edilmeli

27-Sağlık alanında yapılan değişikliklerin toplum yararına olmaması
   Çözüm  Yapılan değişikliklerin öncelikli olarak halkın ihtiyaç ve isteklerine uygunluğu gözetilerek yapılması.

28- Sağlık çalışanlarının özlük hakları,çalışma koşullarının ILO sözleşmelerine uygun olmaması
      Çözüm Bütün çalışanlar kadro güvenceli ve sendikal haklar kapsamında olmalı,ücretler yaşam koşullarına göre yeniden düzenlenmeli
-Atama ve yer değiştirmeler adil değil
     Çözüm Bütün atama ve yer değiştirmelerde; anayasal, hukuki, eşitlik, aile bütünlüğü ve sosyal ilkeler göz önünde bulundurulmalı.

29-Koruyucu sağlık hizmetleri yetersiz
     Çözüm  Hayatın bütün sektörleri içinde sağlık alanında halkın sağlığı, hastalıklardan korunması ve beslenmesi konularında duyarlı olunmalı

30-Sağlık konusunda parasal planlar yapılarak yoksulların sağlıksızlaştırılması.
      Çözüm; sağlık hizmeti,parasız eşit ve toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde olmalı. Öncelikli sorunların saptanması için tüm çalışanlar ve toplumun tüm kesimlerine ulaşılarak,çözüm önerileri olmalı. Bu doğrultuda geniş halk kesimleri ile ortak hareket ederek sonuca ulaşmaya çalışmak.