Skip to main content
logo

Hafta Sonu Nöbete Gitmeme Eylemi  İle İlgili

İhtar Puanına Karşı İtiraz ve Dava Dilekçeleri

Birinci basamak sağlık kurumlarında çalışanların hafta sonu zorunlu nöbete gitmemeleri nedeni ile haklarında açılan disiplin soruşturmasında sonucunda ihtar puanları verilmeye başlanmıştır.

İhtar puanına karşı kullanılacak itiraz dilekçesi ve itiraz edilmeyip doğrudan doğruya dava açılması veya itiraz üzerine itirazın kabul edilmemesi halinde dava açılması ile ilgili dava dilekçe örnekleri aşağıda  sunulmuştur.

 

 

 

İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

…………………………………………….. VALİLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

…………………………. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

İlgi: …………… Halk sağlığı müdürlüğünün ……………… tarih ve ……… sayılı 5 ihtar puanı verilmesi ile ilgili işlemine itirazı içeren dilekçedir.

 

…………………….. Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı …………………………. Aile Sağlığı Merkezi’nde ……………….. olarak görev yapmaktayım. Üyesi bulunduğum Sağlık ve Sosyal  Hizmet Emekçileri Sendikası’nın 29.12.2014 tarih ve 69 sayılı sayılı yönetim kurulu kararı ile hafta sonu zorunlu nöbet tutturulmasının yok hükmünde değerlendirilerek hafta sonu nöbetlere gidilmemesi kararı alınmıştır. Bende bir sendika üyesi olarak bu karara uyacağımı ve hafta sonu şahsımla ilgili yaptırılacak nöbete gitmeyeceğimi itiraz dilekçesi ile daha önceden kurumuma vermiştim. Bu kapsamda sendika kararına uyarak hafta sonu nöbete gitmedim.  Sendikamın aldığı bu karar tüm Türkiye’de çok sayıda aile hekimi ve aile sağlığı elemanı tarafından desteklenmiş ve eyleme katılım sağlanmıştır. Katıldığım eylem nedeni ile hakkımda soruşturma açılmış ve sonuçta itiraz konusu 5 ihtar puanı verilmiştir.

 

Anayasanın 90. maddesi uyarınca temel hak ve özgürlüklerle ilgili Türkiye tarafından onaylanıp, yürürlüğe konulan uluslar arası sözleşmelerin kanunlarla çelişmesi halinde bu sözleşmelere öncelik ve üstünlük tanınacağı açıkça ifade edilmiştir. Türkiye’nin onaylayarak yürürlüğe koyduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesi örgütlenme özgürlüğü hakkını düzenlemiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargı yetkisini kabul etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesinin 12 Kasım 2008 tarihli, 34503/97 başvuru nolu Demir ve Baykara – Türkiye davasında kamu çalışanlarının Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinin 11. maddesi kapsamında toplu pazarlık (sözleşme) hakkı olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu davada Türkiye toplu sözleşme hakkını uygulamadığı için haksız bulunmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 17 Temmuz 2007 tarihli 74611/01, 26876/02 ve 27628/02 başvuru nolu Satılmış ve diğerleri – Türkiye davasında, 17 Temmuz 2008 tarihli 23018/04… başvuru nolu Urcan ve diğerleri – Türkiye davasında kamu çalışanlarının haklarını alabilmek için sendikanın aldığı karar doğrultusunda iş bırakma eylemlerinin örgütlenme özgürlüğü kapsamında olduğu belirtilmiş ve bu eylem AİHS’in 11. maddesi kapsamında değerlendirilmiştir. Bu davada iş bırakan kamu çalışanlarına verilen cezalar nedeni ile Türkiye haksız bulunmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu kararlarından da anlaşılacağı gibi AİHS’in 11. maddesi kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev hakkını koruma altına almıştır.

 

Bunun yanı sıra Türkiye’nin onaylayıp, yürürlüğe koyduğu uluslar arası çalışma örgütü ILO’nun 87, 98 ve 151 sayılı sözleşmeleri sendikal hakları güvence altına almıştır.

 

Türkiye’nin onaylayıp, yürürlüğe koyduğu bir başka sözleşme ise BM ekonomik Sosyal ve Kültürel Hakları Uluslararası Sözleşmesidir. Bu sözleşmenin 8. maddesinde kamu çalışanları dahil (polis ve silahlı kuvvet mensupları ile ilgili kısıtlamalar hariç) herkesin toplu sözleşme ve grev hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir.

 

Uluslararası hukukta hak olarak düzenlenen toplu sözleşme ve grev hakkı iç hukukumuzun da bir parçası haline gelmiştir.

 

5 Kasım 2003 tarihinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının aldığı karar uyarınca 1 günlük iş bırakma eylemine katılan bir hekime verilen maaş kesim cezası Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2004/1013 E, 2004/1738 K sayılı ve 30.11.2004 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. İptal gerekçesinde iş bırakma eylemi bir sendikal faaliyet olarak değerlendirilmiştir. Bu karar Danıştay 12. Dairesinin 2005/4499 E, 2005/3529 K sayılı ve 18.10.2005 tarihi kararı ile onanarak kesinleşmiştir.

 

19-20 Nisan 2011 tarihinde 2 günlük iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle sendika yöneticileri hakkında Ağrı Valiliği tarafından verilen soruşturma yapılması izni kararı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’nin 2011/236 E. 2011/265 K. ve 26.10.2011 tarihli kararı ile bozulmuş, yöneticiler hakkında soruşturma açılmasına izin verilmemiştir.

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2009/1063 E, 2013/1998 K sayılı ve 22.05.2013 tarihli kararı ile sendikal faaliyet gereği 1 veya 2 gün göreve gelmeme fiilinin disiplin cezasını gerektiren bir fiil olmadığı ve bu fiilin mazeret olarak kabulü gerektiği belirtilerek, verilen disiplin cezasının iptal edilmesi gerektiği açıkça vurgulanmıştır.

 

Anayasa Mahkemesi 2. Bölümün 2013/8463 başvuru nolu ve 18.09.2014 tarihli kararı ile sendikanın aldığı karar doğrultusunda 1 günlük işbırakma eylemine katılan kamu görevlisine verilen uyarma cezası Anayasaya aykırı bulunmuş ve ihlal kararı verilmiştir. AYM’nin bu kararı Resmi Gazete’nin 4 Aralık 2014 tarihli sayısında yayınlanmıştır.

 

Görüldüğü gibi sendikal faaliyet kapsamında hafta sonu zorunlu nöbete gitmeme eylemine katılmam hukuka uygundur. Bu nedenle tarafıma verilen 5 ihtar puanının itiraz üzerine kaldırılmasına karar verilmesi kanaatindeyim.

 

Gereğini arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                                          Adı Soyadı

                                                                                                              İmza

 

 

EK: AYM Kararı  

 

 

 

 

DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

(İTİRAZ EDİLMEDEN AÇILACAK DAVA)

 

…………………… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

DAVACI                    : ADI SOYADI, ADRESİ, TC NO:

 

DAVALI                     : ……………………… Valiliği, …………….

 

D. KONUSU             :  ………… Halk sağlığı müdürlüğünün ……………… tarih ve

                                ……… sayılı yazısı ile tarafıma 5 ihtar puanı verilmesi işleminin

                                iptali istemidir.

 

T. TARİHİ                 : ..../…./2015

 

AÇIKLAMALAR      :

 

…………………….. Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı …………………………. Aile Sağlığı Merkezi’nde ……………….. olarak görev yapmaktayım.

 

Üyesi bulunduğum Sağlık ve Sosyal  Hizmet Emekçileri Sendikası’nın 29.12.2014 tarih ve 69 sayılı sayılı yönetim kurulu kararı ile hafta sonu zorunlu nöbet tutturulmasının yok hükmünde değerlendirilerek hafta sonu nöbetlere gidilmemesi kararı alınmıştır (EK 3). Bende bir sendika üyesi olarak bu karara uyacağımı ve hafta sonu şahsımla ilgili yaptırılacak nöbete gitmeyeceğimi itiraz dilekçesi ile daha önceden kurumuma vermiştim(EK 2). Bu kapsamda sendika kararına uyarak hafta sonu nöbete gitmedim.  Sendikamın aldığı bu karar tüm Türkiye’de çok sayıda aile hekimi ve aile sağlığı elemanı tarafından desteklenmiş ve eyleme katılım sağlanmıştır. Katıldığım eylem nedeni ile hakkımda soruşturma açılmış ve sonuçta dava konusu işlemle 5 ihtar puanı verilmiştir (EK 1). Bu nedenle iş bu dava açılmıştır.

 

İlgili yönetmeliğin 14.maddesinde ihtar puanını vermeye yetkili makam vali yardımcısı olarak belirtildiğinden dava  valiliğe karşı açılmıştır.

 

İPTAL SEBEPLERİ: Anayasanın 90. maddesi uyarınca temel hak ve özgürlüklerle ilgili Türkiye tarafından onaylanıp, yürürlüğe konulan uluslar arası sözleşmelerin kanunlarla çelişmesi halinde bu sözleşmelere öncelik ve üstünlük tanınacağı açıkça ifade edilmiştir. Türkiye’nin onaylayarak yürürlüğe koyduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesi örgütlenme özgürlüğü hakkını düzenlemiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargı yetkisini kabul etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesinin 12 Kasım 2008 tarihli, 34503/97 başvuru nolu Demir ve Baykara – Türkiye davasında kamu çalışanlarının Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinin 11. maddesi kapsamında toplu pazarlık (sözleşme) hakkı olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu davada Türkiye toplu sözleşme hakkını uygulamadığı için haksız bulunmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 17 Temmuz 2007 tarihli 74611/01, 26876/02 ve 27628/02 başvuru nolu Satılmış ve diğerleri – Türkiye davasında, 17 Temmuz 2008 tarihli 23018/04… başvuru nolu Urcan ve diğerleri – Türkiye davasında kamu çalışanlarının haklarını alabilmek için sendikanın aldığı karar doğrultusunda iş bırakma eylemlerinin örgütlenme özgürlüğü kapsamında olduğu belirtilmiş ve bu eylem AİHS’in 11. maddesi kapsamında değerlendirilmiştir. Bu davada iş bırakan kamu çalışanlarına verilen cezalar nedeni ile Türkiye haksız bulunmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu kararlarından da anlaşılacağı gibi AİHS’in 11. maddesi kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev hakkını koruma altına almıştır.

 

Bunun yanı sıra Türkiye’nin onaylayıp, yürürlüğe koyduğu uluslar arası çalışma örgütü ILO’nun 87, 98 ve 151 sayılı sözleşmeleri sendikal hakları güvence altına almıştır.

 

Türkiye’nin onaylayıp, yürürlüğe koyduğu bir başka sözleşme ise BM ekonomik Sosyal ve Kültürel Hakları Uluslararası Sözleşmesidir. Bu sözleşmenin 8. maddesinde kamu çalışanları dahil (polis ve silahlı kuvvet mensupları ile ilgili kısıtlamalar hariç) herkesin toplu sözleşme ve grev hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir.

 

Uluslararası hukukta hak olarak düzenlenen toplu sözleşme ve grev hakkı iç hukukumuzun da bir parçası haline gelmiştir.

 

5 Kasım 2003 tarihinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının aldığı karar uyarınca 1 günlük iş bırakma eylemine katılan bir hekime verilen maaş kesim cezası Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2004/1013 E, 2004/1738 K sayılı ve 30.11.2004 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. İptal gerekçesinde iş bırakma eylemi bir sendikal faaliyet olarak değerlendirilmiştir. Bu karar Danıştay 12. Dairesinin 2005/4499 E, 2005/3529 K sayılı ve 18.10.2005 tarihi kararı ile onanarak kesinleşmiştir.

 

19-20 Nisan 2011 tarihinde 2 günlük iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle sendika yöneticileri hakkında Ağrı Valiliği tarafından verilen soruşturma yapılması izni kararı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’nin 2011/236 E. 2011/265 K. ve 26.10.2011 tarihli kararı ile bozulmuş, yöneticiler hakkında soruşturma açılmasına izin verilmemiştir.

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2009/1063 E, 2013/1998 K sayılı ve 22.05.2013 tarihli kararı ile sendikal faaliyet gereği 1 veya 2 gün göreve gelmeme fiilinin disiplin cezasını gerektiren bir fiil olmadığı ve bu fiilin mazeret olarak kabulü gerektiği belirtilerek, verilen disiplin cezasının iptal edilmesi gerektiği açıkça vurgulanmıştır.

 

Anayasa Mahkemesi 2. Bölümün 2013/8463 başvuru nolu ve 18.09.2014 tarihli kararı ile sendikanın aldığı karar doğrultusunda 1 günlük işbırakma eylemine katılan kamu görevlisine verilen uyarma cezası Anayasaya aykırı bulunmuş ve ihlal kararı verilmiştir. AYM’nin bu kararı Resmi Gazete’nin 4 Aralık 2014 tarihli sayısında yayınlanmıştır.

 

Görüldüğü gibi sendikal faaliyet kapsamında hafta sonu zorunlu nöbete gitmeme eylemine katılmam hukuka uygundur. Bu nedenle tarafıma verilen 5 ihtar puanı ile ilgili dava konusu işlemin sebep ve amaç yönünden hukuka aykırı olması nedeni ile iptal edilmesi gerekmektedir.

 

HUKUKSAL SEBEPLER: Anayasa, AİHS, AİHM kararları, İYUK, 5258 sayılı kanun, aile hekimliği sözleşme usul ve esasları hakkında yönetmelik ve ilgili mevzuat.

 

DELİLLER    : Ekteki belgeler, 4 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan AYM Kararı ve diğer deliller.

 

İSTEM SONUCU: Dava konusu işlemin iptal edilmesine, yargılama harç ve giderlerinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. …./…/2015

 

 

 

                                                                                                          Adı Soyadı

                                                                                                              İmza

 

 

EK: 1- Dava Konusu İşlem Belgesi ve Savunma Dilekçem

       2- Nöbete Gitmeme İle İlgili İtiraz Dilekçem  

       3- Sendika Kararını İçeren Sendika Yazısı.

 

 

 

 

 

 

DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

(İTİRAZIN KABUL EDİLMEMESİ ÜZERİNE AÇILACAK DAVA)

 

…………………… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

DAVACI                    : ADI SOYADI, ADRESİ, TC NO:

 

DAVALI                     : ……………………… Valiliği, …………….

 

D. KONUSU             :  ………… Halk sağlığı müdürlüğünün ……………… tarih ve

                                ……… sayılı yazısı ile tarafıma 5 ihtar puanı verilmesi işleminin

                                iptali istemidir.

 

T. TARİHİ                 : ..../…./2015

 

AÇIKLAMALAR      :

 

…………………….. Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı …………………………. Aile Sağlığı Merkezi’nde ……………….. olarak görev yapmaktayım.

 

Üyesi bulunduğum Sağlık ve Sosyal  Hizmet Emekçileri Sendikası’nın 29.12.2014 tarih ve 69 sayılı sayılı yönetim kurulu kararı ile hafta sonu zorunlu nöbet tutturulmasının yok hükmünde değerlendirilerek hafta sonu nöbetlere gidilmemesi kararı alınmıştır (EK 3). Bende bir sendika üyesi olarak bu karara uyacağımı ve hafta sonu şahsımla ilgili yaptırılacak nöbete gitmeyeceğimi itiraz dilekçesi ile daha önceden kurumuma vermiştim(EK 2). Bu kapsamda sendika kararına uyarak hafta sonu nöbete gitmedim.  Sendikamın aldığı bu karar tüm Türkiye’de çok sayıda aile hekimi ve aile sağlığı elemanı tarafından desteklenmiş ve eyleme katılım sağlanmıştır. Katıldığım eylem nedeni ile hakkımda soruşturma açılmış ve sonuçta dava konusu işlemle 5 ihtar puanı verilmiştir (EK 1). Buna karşı süresi içerisinde valiliğe itiraz dilekçesi verdim (EK 4). İtirazım kabul edilmediğinden iş bu dava açılmıştır.

 

İlgili yönetmeliğin 14.maddesinde ihtar puanını vermeye yetkili makam vali yardımcısı olarak belirtildiğinden dava  valiliğe karşı açılmıştır. Yönetmeliğin 14.maddesinde ihtar puanına karşı yapılacak itirazda 30 gün içerisinde itiraz makamının karar vermesi gerektiği belirtilmiştir. Bu süre içerisinde itirazım kabul edilmediğinden açtığım davamda dava açma süresinden 30 günün düşürülmesi gerekmektedir.

 

İPTAL SEBEPLERİ: Anayasanın 90. maddesi uyarınca temel hak ve özgürlüklerle ilgili Türkiye tarafından onaylanıp, yürürlüğe konulan uluslar arası sözleşmelerin kanunlarla çelişmesi halinde bu sözleşmelere öncelik ve üstünlük tanınacağı açıkça ifade edilmiştir. Türkiye’nin onaylayarak yürürlüğe koyduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesi örgütlenme özgürlüğü hakkını düzenlemiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargı yetkisini kabul etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesinin 12 Kasım 2008 tarihli, 34503/97 başvuru nolu Demir ve Baykara – Türkiye davasında kamu çalışanlarının Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinin 11. maddesi kapsamında toplu pazarlık (sözleşme) hakkı olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu davada Türkiye toplu sözleşme hakkını uygulamadığı için haksız bulunmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 17 Temmuz 2007 tarihli 74611/01, 26876/02 ve 27628/02 başvuru nolu Satılmış ve diğerleri – Türkiye davasında, 17 Temmuz 2008 tarihli 23018/04… başvuru nolu Urcan ve diğerleri – Türkiye davasında kamu çalışanlarının haklarını alabilmek için sendikanın aldığı karar doğrultusunda iş bırakma eylemlerinin örgütlenme özgürlüğü kapsamında olduğu belirtilmiş ve bu eylem AİHS’in 11. maddesi kapsamında değerlendirilmiştir. Bu davada iş bırakan kamu çalışanlarına verilen cezalar nedeni ile Türkiye haksız bulunmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu kararlarından da anlaşılacağı gibi AİHS’in 11. maddesi kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev hakkını koruma altına almıştır.

 

Bunun yanı sıra Türkiye’nin onaylayıp, yürürlüğe koyduğu uluslar arası çalışma örgütü ILO’nun 87, 98 ve 151 sayılı sözleşmeleri sendikal hakları güvence altına almıştır.

 

Türkiye’nin onaylayıp, yürürlüğe koyduğu bir başka sözleşme ise BM ekonomik Sosyal ve Kültürel Hakları Uluslararası Sözleşmesidir. Bu sözleşmenin 8. maddesinde kamu çalışanları dahil (polis ve silahlı kuvvet mensupları ile ilgili kısıtlamalar hariç) herkesin toplu sözleşme ve grev hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir.

 

Uluslararası hukukta hak olarak düzenlenen toplu sözleşme ve grev hakkı iç hukukumuzun da bir parçası haline gelmiştir.

 

5 Kasım 2003 tarihinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının aldığı karar uyarınca 1 günlük iş bırakma eylemine katılan bir hekime verilen maaş kesim cezası Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2004/1013 E, 2004/1738 K sayılı ve 30.11.2004 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. İptal gerekçesinde iş bırakma eylemi bir sendikal faaliyet olarak değerlendirilmiştir. Bu karar Danıştay 12. Dairesinin 2005/4499 E, 2005/3529 K sayılı ve 18.10.2005 tarihi kararı ile onanarak kesinleşmiştir.

 

19-20 Nisan 2011 tarihinde 2 günlük iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle sendika yöneticileri hakkında Ağrı Valiliği tarafından verilen soruşturma yapılması izni kararı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’nin 2011/236 E. 2011/265 K. ve 26.10.2011 tarihli kararı ile bozulmuş, yöneticiler hakkında soruşturma açılmasına izin verilmemiştir.

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2009/1063 E, 2013/1998 K sayılı ve 22.05.2013 tarihli kararı ile sendikal faaliyet gereği 1 veya 2 gün göreve gelmeme fiilinin disiplin cezasını gerektiren bir fiil olmadığı ve bu fiilin mazeret olarak kabulü gerektiği belirtilerek, verilen disiplin cezasının iptal edilmesi gerektiği açıkça vurgulanmıştır.

 

Anayasa Mahkemesi 2. Bölümün 2013/8463 başvuru nolu ve 18.09.2014 tarihli kararı ile sendikanın aldığı karar doğrultusunda 1 günlük işbırakma eylemine katılan kamu görevlisine verilen uyarma cezası Anayasaya aykırı bulunmuş ve ihlal kararı verilmiştir. AYM’nin bu kararı Resmi Gazete’nin 4 Aralık 2014 tarihli sayısında yayınlanmıştır.

 

Görüldüğü gibi sendikal faaliyet kapsamında hafta sonu zorunlu nöbete gitmeme eylemine katılmam hukuka uygundur. Bu nedenle tarafıma verilen 5 ihtar puanı ile ilgili dava konusu işlemin sebep ve amaç yönünden hukuka aykırı olması nedeni ile iptal edilmesi gerekmektedir.

 

HUKUKSAL SEBEPLER: Anayasa, AİHS, AİHM kararları, İYUK, 5258 sayılı kanun, aile hekimliği sözleşme usul ve esasları hakkında yönetmelik ve ilgili mevzuat.

 

DELİLLER    : Ekteki belgeler, 4 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan AYM Kararı ve diğer deliller.

 

İSTEM SONUCU: Dava konusu işlemin iptal edilmesine, yargılama harç ve giderlerinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. …./…/2015

 

 

 

                                                                                                          Adı Soyadı

                                                                                                              İmza

 

 

EK: 1- Dava Konusu İşlem Belgesi ve Savunma Dilekçem

       2- Nöbete Gitmeme İle İlgili İtiraz Dilekçem  

       3- Sendika Kararını İçeren Sendika Yazısı.

       4- Valiliğe Yapılan İtiraz Dilekçesi.