Skip to main content
logo

Antalya Tabip Odası ve SES Antalya Şubesi Sağlık Bakanlığı’nın

1. Basamak sağlık çalışanlarına getirdiği nöbet uygulamasını protesto etti. Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları buradan sloganlarla Halk sağlığı Müdürlüğü önüne kadar yürüdüler

.
FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ


Halk sağlığı Müdürlüğü önünde sağlık çalışanları adına açıklama yapan SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç “AKP İktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü piyasalaştırma ve çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamaları artarak sürmektedir. Bu uygulamalardan birinci basamak kamu sağlık kurumları da (Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi) fazlasıyla nasibini almaktadır. “dedi.
Kılınç, Sağlıkta dönüşüm programının önemli ayaklarından biri olan aile hekimliği düzenine bir yönetmelikle resmen 06 Temmuz 2005’de girdiklerini hatırlatarak “AKP Hükümetinin övünerek uygulamaya koyduğu aile hekimliği düzeni, öncelikle koruyucu sağlık hizmetleri alanında faaliyet yürütmesi gerekirken, aradan geçen dokuz yıla rağmen yönetmelik sürekli değiştirilerek vatandaşın sağlık talebi doğrudan doğruya tedavi edici hizmetlere kaydırıldı ve bununla baş edebilmek için neredeyse her sağlık kuruluşuna nöbet getirtilerek tüm kuruluşlar muayene ve tedavi yapan birer ticarethaneye dönüştürülmeye çalışıldı.” şeklinde konuştu.
“25 Ocak 2013’de yönetmeliğin  son halini aldığı zannedilirken, fazla çalışma ve nöbetler konusunun 2014’de yasa ile dayatıldığına vurgu yapan Kılınç, “Aile Hekimliği Kanununa Ocak 2014’te 6514 sayılı kanunun 52.maddesi ile getirilen düzenleme sonucu aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari 8 saat nöbet görevi verileceği düzenlendi. Zorunlu nöbetin öncelikle hastane acil servislerinde tutulması ile ilgili 9 Nisan 2014 tarihli 2014/12 sayılı genelge çıkarıldı.
Yetmedi.
Hastaneler ve 112 acil sağlık hizmetlerinin yanı sıra aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde de nöbet tutulacağına dair aile hekimliği kanununa Eylül 2014’te 6552 sayılı kanunun 117. Maddesi ile yeni düzenleme getirildi. Bu düzenleme 9 Aralık 2014 tarih ve 2014/33 sayılı genelge ile 1 Ocak 2015’ten itibaren uygulamaya geçileceği belirtildi. 9 Nisan 2014 tarihinden itibaren birinci basamakta çalışan emekçiler fazla çalışmaya/angaryaya karşı direniyorlar.
Gitmiyor bu düzen!Çalışanlar mutsuz, umutsuz!Neden?Çünkü, kayıp çok fazla ve ağır oldu” dedi.
Mustafa Kılınç Aile hekimliği uygulamasının kaybettirdiklerini de sıralayarak;
•    Aile Hekimliği düzeni ile halkın sağlığının korunması konusu önceliğini kaybetti.
•    Aile Hekimliği düzeni,  Toplum Sağlığı Hekimliği anlayışını yok etti. Hekimi hastaya mahkum etti.
•    Aile Hekimliği düzeni Halk Sağlığı Hemşireliğini yok etti. Hemşireyi hastaya mahkum etti.
•    Aile Hekimliği düzeni, Hemşirelik Kanununda ve yönetmeliğinde açıklığa kavuşturulan hemşireliği yok etti.
•    Aile Hekimliği düzeni, farklı meslekleri yok etti. Hekim dışında ki farklı meslekler olan hemşire, ebe, acil tıp teknisyenini bir meslek olarak kabul edip, onlara topluca eleman deyip, hepsine niteliği çok zayıf olan aynı görevleri verdi.
•    Aile Hekimliği düzeni, çalışanları normal mesai saatlerinin dışında daha fazla sürelerle çalışmaya ve acil nöbetleri tutmaya zorunlu kıldı.
•    Aile Hekimliği düzeni, koruyucu sağlık hizmetlerini değil muayenehaneciliği ön plana çıkardı.
Bu düzenin ne halkın sağlığına ne de sağlık çalışanlarının insanca yaşam mücadelesine bir katkısı yoktur. Olmayacaktır” dedi.
Mustafa Kılınç sağlık çalışanları ve halkı işlemeyen bu düzene birlikte mücadele etmeye çağırdı.