Skip to main content
logo

SES Antalya Şubesi bugün yaptığı basın açıklaması ile “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı”yla AKP Hükümetinin neyi amaçladığını açıkladı. Açıklamayı SES Şube Başkanı Mustafa Kılınç okudu

BASINA VE KAMUOYUNA.

AKP Hükümetinin sağlıkta yıkım programı tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan birinci basamak sağlık hizmetlerini piyasalaştıran aile hekimliği uygulamaları yaygınlaştırılırken, diğer yandan Anayasa engeline takılan genel sağlık sigortası ile ilgili yasal hazırlıklar yapılıyor. Sağlıkta yıkım programının son halkası ise TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülen “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı”yla tamamlanmaya çalışılıyor.  Bu yasa tasarısı ile;

1- Kamu hastanelerinin hizmet esaslı toplumsal işlevi yerine kar esaslı işletme anlayışı getiriliyor. Hastaneler ticarethaneye, vatandaş müşteriye dönüştürülüyor.

2- Ücret sisteminin kamusal güvencesi kaldırılarak çalışanların ücretlerinin döner sermayeden ödenmesi hedefleniyor.

3- Başhekim ve Başhekim yardımcılarından oluşan hastane yönetimi ortadan kaldırılıyor. Yerine profesyonel işletmeci yönetimi olan hastane yöneticisi getiriliyor.

4- Siyasal kadrolaşmanın önü açılıyor. Sözleşmeli alınacak 400 başhekimle birlikte toplam 6700 sözleşmeli yönetici alımı hedefleniyor.

5- 40 hastane birliğine bağlı 400 hastanenin işletmeye dönüşmesi planlanırken, diğer hastanelerin devredilmesi veya kapatılması hedefleniyor.

6- Birliğe dönüştürülen hastanelerdeki Başhekim ve yardımcıları, müdür yardımcıları ve Başhemşireler görevden alınıyor. (yaklaşık 5000 personel)

7- 7 kişiden oluşacak hastane yönetim kurullarında il ticaret odası temsilcisi yer alırken çalışanların ve meslek odasının temsilcilerine yer verilmiyor.

8- Altyapı, kalite ve hasta memnuniyeti gibi kriterlerle hastaneler A, B, C, D, E şeklinde sınıflandırılıyor, D ve E grubu hastanelerin bir süre sonra kapatılması öngörülüyor.

9- Hastanelerde tıbbi uzmanlık (her türlü hekimlik hizmetleri), laboratuar ve görüntüleme merkezlerinin sunduğu hizmetler hizmet alımları yoluyla özelleştiriliyor. İş güvenceli istihdam daraltılıyor.

Değerli Basın Emekçileri!

Bu yasa tasarısı kamu hastanelerini özelleştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Sendikamız açısından asla kabul edilemez bir tasarıdır.

Hastaneler ticarethane olamaz.

Halkın vergileriyle kurulan kamu hastaneleri, sağlık hizmetleri özelleştirilemez.

Bu yasa, kamu eliyle yürütülmesi gereken asli ve sürekli işleri tanımlayan Anayasanın 128. maddesine, 657 sayılı kanunun 36. maddesine açıkça aykırıdır. Sendikamız bu yasanın geri çekilmesi için TBMM düzeyinde ilgili komisyon üyelerini uyaracak, sürecin seyrine göre eylem ve etkinlikler planlayacaktır.

Değerli Basın Emekçileri!

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, hastane işletmelerini hedefleyen Kamu Hastaneleri Birlikleri Pilot Uygulaması Yasa Tasarısı, aile hekimliği, güvencesiz çalışma, tam gün başta olmak üzere sağlık ortamının yakıcı gündemlerine karşı tepkimizi her alanda dile getirileceğiz.

Sağlık hakkının güvenceye alınması, sağlıkta özelleştirmenin durdurulması, 45 saatlik çalışma süresinin düşürülmesi, iş güvenceli çalışma ve temel ücretlerimizin iyileştirilmesi, grevli, toplu iş sözleşmeli sendika hakkının güvenceye alınması ve herkese eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz bir sağlık hizmeti talebi ile mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

Bütün halkımızı da yakından ilgilendiren bu uygulamalara karşı daha duyarlı olmaya, hastanelerine sahip çıkmaya eylem ve etkinliklerimizde yanımızda olmaya davet ediyoruz.

 

28.11.2007

Şube Yönetim Kurulu Adına

Mustafa KILINÇ