Haberler

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi

Sözleşmeli çalışan arkadaşlarımızın dikkatine. Yeni  düzenlemeden yararlanmak isterseniz aşağıda örneği bulunan dilekçe ile başvurmanız gerekiyor.

Bakanlar Kurulu’nun KHK/632 sayılı kararı ile kabul edilen “DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) FIKRASI İLE 4924 SAYILI KANUN UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN MEMUR KADROLARINA ATANMASI AMACIYLA DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME” 04 Haziran 2001 tarihli Resmi Gazete’nin 27954 (Mükerrer) sayısında yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme uyarınca Aile hekimleri ile 657 Sayılı DMK’nun 4/B maddesine tabi çalışan ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca çalışan personel 4 Temmuz 2011 tarihine kadar kadroya atanma isteğiyle kurumlarına yazılı olarak başvurmaları halinde 60 gün içinde memur pozisyonlarına atanacaklardır. Bakanlar Kurulu 6/4/2011 tarihli ve 6223 Yetki Yasasına dayanarak bu düzenlemeyi yapmış olup, yetki yasasının süresi 6 aydır. Bakanlar Kurulu, bu 6 aylık süre içinde kamuda istihdamı dilediği şekilde düzenleme yetkisine sahip olduğundan seçimlerden hemen sonra gündeme gelecek olan Kamu Hastane Birlikleri Kanunu ve benzeri diğer kanunların çıkarılması ile birlikte bugün kadrolu olan personel de sözleşmeli hale getirileceğinden bu düzenleme acele bir seçim yatırımı olarak gündeme gelmiştir. Ancak geçici süreli de olsa bu düzenlemeden yararlanmak isteyen çalışanların aşağıda örneği bulunan dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

SES Antalya Şube Yönetim Kurulu

4-B Dilekçe Örneği

…………….. HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE

Hastanenizde 657 sayılı kanun kapsamında 4/B maddesi gereği çalışmaktayım. 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 632 sayılı “DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) FIKRASI İLE 4924 SAYILI KANUN UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN MEMUR KADROLARINA ATANMASI AMACIYLA DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA” dair kanun hükmünde kararnameye göre mevcut pozisyonuma uygun memurluk kadrosuna alınmam için gereğini arz ederim. …/06/2011


Adı Soyadı

Adres

TC Kimlik No:

Sicil No:

4924 Dilekçe Örneği

……………………..HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE

Hastanenizde 4924 sayılı kanun kapsamında çalışan görevli personelim. 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 632 sayılı “DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) FIKRASI İLE 4924 SAYILI KANUN UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN MEMUR KADROLARINA ATANMASI AMACIYLA DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA” dair kanun hükmünde kararnameye göre mevcut pozisyonuma uygun memurluk kadrosuna alınmam için gereğini arz ederim. …/06/2011


Adı Soyadı

Adres

TC Kimlik No:

Sicil No:

4-B Dilekçe Örneği SHÇEK için

…………….. İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………….. kuruluşunuzda 657 sayılı kanun kapsamında 4/B maddesi gereği çalışmaktayım. 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 632 sayılı “DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) FIKRASI İLE 4924 SAYILI KANUN UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN MEMUR KADROLARINA ATANMASI AMACIYLA DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA” dair kanun hükmünde kararnameye göre mevcut pozisyonuma uygun memurluk kadrosuna alınmam için gereğini arz ederim. …/06/2011


Adı Soyadı

Adres

TC Kimlik No:

Sicil No:

SAĞLIK BAKANLIĞINA / ….. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE/ YÖK BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE

..…………………………DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE

…………………………EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE

.........................TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİNE

.........................TSM’NE

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

Kurumunuz emrinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine / 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli .................... olarak görev yapmaktayım.

Bakanlar Kurulu’nun KHK/632 sayılı kararı ile kabul edilen ve 4 Haziran 2011 tarihli, 27954 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren “Devlet Memurları Kanununun 4 Üncü Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 1 nci maddesi uyarınca pozisyonuma uygun memur kadrosuna atamamın yapılmasını talep ediyorum.

Gereği için bilgilerinize arz ederim.                                         /06/2011

Adı, Soyadı, T.C. No:

Unvanı :

İmzası :

4 Haziran 2011 CUMARTESİ        Resmî Gazete         Sayı: 27954 (Mükerrer)

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) FIKRASI İLE 4924 SAYILI KANUN UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN MEMUR KADROLARINA ATANMASI AMACIYLA DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı : KHK/632 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. MADDE 1 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 37- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar. 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır. Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu madde kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Güllük Caddesi. No:105, Kat:1 Daire:2 (BüyükKENT Pastanesi üstü)07050 Muratpaşa/Antalya

Tel:0.242.3353113 Fax: 3341444 GSM:0.554.9653117

E-Mail: [email protected]Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut